Czy możemy w następnym kroku spytać Cię o zgodę na otrzymywanie powiadomień o promocjach i nowościach w serwisie NaWynos?
Tak
Nie

Warunki korzystania z serwisu NaWynos udostępnianego poprzez SOFTEL s.c. Gęsicki i spółka


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym NaWynos, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Nabywców.
1.2. Serwis internetowy jest udostępniany przez SOFTEL sc Gęsicki & ska. z siedzibą w Elblągu, ul. 1 Maja 1c, 82-300 Elbląg.
1.3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Nabywców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
1.4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy.
1.5. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
1.6. Dostawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego NaWynos Nabywcom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.7. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
1.8. SOFTEL nie odpowiada za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.

2. Definicje
2.1. Dostawca – SOFTEL s.c. Gęsicki i spółka z siedzibą w Elblągu, ul. 1 Maja 1c, 82-300 Elbląg.
2.2. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.
2.3. Usługodawca – restauracja, z którą spółka SOFTEL zawarła umowę o współpracy; oferujący swoje produkty za pośrednictwem serwisu NaWynos
2.4. Usługi – usługi zamawiane drogą elektroniczną poprzez Serwis i świadczone przez Dostawcę na rzecz Nabywców w oparciu o Regulamin.
2.5. Umowa – umowa zawarta między Nabywcą, także niezarejestrowanym, a Dostawcą upoważniająca Nabywcę do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawców produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Prawa i obowiązki Dostawcy i Nabywcy
3.1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zamawianych drogą elektroniczną poprzez Serwis.
3.2. Dostawca będzie się starał aby serwis NaWynos funkcjonował w sposób ciągły. Nie dotyczy to czasów przestoju – przerw w funkcjonowaniu Serwisu, które mogą wystąpić w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, poprawieniu bezpieczeństwa lub integralności serwera albo przeprowadzeniu technicznych działań oraz służącym poprawnemu albo poprawionemu wykonaniu usług przez Dostawcę i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Nabywcy nie będą informowani o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
3.3. Korzystając z Serwisu Nabywcy mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
3.4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Nabywcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Dostawcy. W szczególności Nabywca nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Dostawcę na jakąkolwiek szkodę majątkową.
3.5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
3.6. Dostawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w serwisie NaWynos są objęte ochroną prawa autorskiego. Nabywca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
3.7. Dostawca zobligowany jest do udzielania rabatów w wysokości min. 5% na Usługi.

4. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę
4.1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są:
- pośredniczenie w zawarciu umowy pomiędzy Nabywcą a Usługodawcą, oferującym produkty (dania, napoje, artykuły spożywcze) w serwisie internetowym Dostawcy;
- nieodpłatne udostępniane treści ofert dostarczanych przez Usługodawców; Dostawca nie sprawdza, czy wstawione oferty oraz inne treści podane przez Usługodawców w Serwisie NaWynos są zgodne z prawem i z prawdą oraz czy są kompletne;
- dostarczenie Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe Nabywcy i polityka prywatności
5.1. Nabywca oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres nr telefonu, są prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Nabywcy, Dostawca może zawiadomić odpowiednie organy.
5.2. W przypadku zmiany informacji dotyczących miejsca dostawy podanych podczas składania zamówienia, Nabywca zobowiązuje się przekazać je Usługodawcy podczas telefonicznego potwierdzania zamówienia. Gdy Nabywca nie poinformuje o zmianie adresu bądź nr telefonu, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Dostawcę do Nabywcy zostały doręczone.
5.3. Dostawca oraz Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Nabywców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5.4. Dane osobowe Nabywców przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
5.5. Dane osobowe Nabywców będą przekazywane Usługodawcom, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Nabywcy.
5.6. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji lub w trakcie finalizacji zamówienia, przez Dostawcę usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

6. Finalizacja oraz realizacja umowy pomiędzy Nabywcą, a Usługodawcą
6.1. Wstawienie artykułów w Serwisie NaWynos nie stanowi jeszcze wiążącej oferty Usługodawcy. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Nabywcę, po tym jak zamówione towary zostały przez niego dodane do koszyka i Nabywca następnie zakończy swój wybór klikając przycisk "Zamów" na stronie finalizacji zamówień.
6.2. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Nabywca ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
6.3. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia. Nabywca ma obowiązek poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia
6.4. Umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Nabywcą zostaje zawarta w momencie wysłania zamówienia z potwierdzeniem do Nabywcy przez Dostawcę w zastępstwie Usługodawcy, tzn. w jego imieniu.
6.5. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zamówienia Usługodawca skontaktuje się z Nabywcą w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Umowa zostaje zawarta dopiero po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Nabywcę.
6.6. Dostawca zastrzega sobie prawo nieskierowania przez Nabywcę złożonego zamówienia do Usługodawcy w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości opisanych w powyższym punkcie. Nabywca jest zobowiązany być osiągalny telefonicznie podczas przewidywanego czasu dostawy, w przypadku konieczności doprecyzowania informacji o zamówieniu oraz aby móc je odebrać.
6.7. W uzasadnionych przypadkach Nabywca lub Dostawca może anulować zamówienie klienta, np. w przypadku braku kontaktu z klientem lub restauracją.
6.8. Serwis dopuszcza trzy metody płatności – gotówka, Blik i przelew internetowy.

7. Płatności
7.1. Nabywca może zapłacić za zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu NaWynos gotówką, za pokwitowaniem przy dostawie produktów realizowanych przez Usługodawcę lub za pośrednictwem płatności internetowej w chwili składania zamówienia.
7.2. Płatności internetowe w serwisie NaWynos realizowane są poprzez operatora Przelewy24.pl.
7.3. Zapłata za zamówienie poprzez płatność internetową uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego (punkt 7.2) i przesłania tej informacji od operatora płatniczego do Dostawcy.

8. Odpowiedzialność
8.1. Wszelkie treści zamieszczone przez Nabywcę w NaWynos należą wyłącznie do danego Nabywcy. Dostawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
8.2. Nabywca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich lub przepisów. Nabywca zobowiązuje się zwolnić Dostawcę od roszczeń, które powstały z wyniku nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
8.3. Odpowiedzialność Dostawcy, niezależnie od podstawy prawnej, czy za naruszenie zobowiązań umownych czy niedozwolony czyn, jest jednoznacznie określona przez następujące postanowienia:
- Dostawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zamiar lub rażące niedbalstwo jak również za szkody na osobie, za lekkie niedbalstwo jednak tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, za opóźnienie lub niemożność z winy Dostawcy. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia takiego zobowiązania istotnego dla Umowy jest ograniczona do szkód typowych dla Umowy, z którymi Dostawca liczył się w czasie zawarcia Umowy na podstawie w tym czasie znanych okoliczności. Zobowiązania istotne dla Umowy w tym znaczeniu to są takie zobowiązania, na których spełnienie Nabywca może regularnie polegać i których spełnienie jest istotne do osiągnięcia celów wytyczonych w Umowie.
- Za utratę danych Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powyższymi akapitami tylko, gdyby taka utrata nie byłaby możliwa do uniknięcia, pomimo zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Nabywcę.
8.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku wyraźnej gwarancji Dostawcy oraz w przypadku szkód na życiu, na ciele lub zdrowiu oraz w przypadku zobowiązujących regulacji prawnych.
8.5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności:
- za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Nabywców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
- za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Nabywcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Nabywcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
- za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Nabywcę danych oraz informacji z Serwisu;
- za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;
- za utratę przez Nabywcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy;
- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług
8.6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się numery telefonów Nabywców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów telefonicznych wiadomości tekstowych wysyłanych przez Dostawcę do Nabywcy.

9. Reklamacje
9.1. Reklamacje dotyczące zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
9.2. W przypadku zgłaszanych przez Nabywcę problemów z realizacją zamówienia przez Usługodawcę, serwis NaWynos dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające zainteresowane strony.
9.3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:
- nr telefonu,
- data wystąpienia nieprawidłowości,
- uzasadnienie reklamacji,
- nazwę Usługodawcy
9.4. NaWynos rozpatrzy reklamację i poinformuje Nabywcę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia.
9.5. Dostawca może służyć jako osoba kontaktowa dla Nabywcy w przypadku reklamacji tyczących usług wykonanych przez Usługodawcę do przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Usługodawcy. Dostawca nie jest do tego zobowiązany.
9.6. Dostawca może skierować Nabywcę do danego Usługodawcy w celu wyjaśnienia reklamacji, ponieważ Dostawca jest jedynie pośrednikiem Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą. Dostawca skieruje Nabywcę zwłaszcza wtedy do Usługodawcy, gdy bezpośrednie wyjaśnienie skargi pomiędzy stronami Umowy stanowi szybsze i prostsze rozwiązanie.
9.7. Dostawca ma 5 dni roboczych na zwrot środków do Nabywcy za opłacone drogą elektroniczną, a niezrealizowane zamówienie w serwisie pod warunkiem, że nie nastąpiło ono z winy Nabywcy np. gdy Nabywca złoży zamówienie, którego nie odbierze.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Umowy, nie zostają naruszone przez te zmiany. Zmiany będą publikowane tylko i wyłącznie w serwisie NaWynos.
10.2. O ile Nabywca nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Polsce albo jeśli Nabywca jest handlowcem w myśl kodeksu handlowego, siedziba Dostawcy jest siedzibą jurysdykcji. Dostawca jest również uprawniony do złożenia skargi w ogólnej siedzibie jurysdykcji Nabywcy.
10.3. Jeśli Nabywca jest przedsiębiorcą jest on wówczas uprawniony do wnoszenia tylko roszczeń bezspornych lub prawomocnie ustalonych.
10.4. Wszystkie ceny w serwisie NaWynos są cenami brutto.
10.5. Strony mogą przenieść prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jedynie za pisemną zgodą drugiej strony.
10.6. Jeśli postanowienia niniejszych warunków są albo staną się nieważne i/albo są sprzeczne z regulacjami prawnymi, ważność pozostałych warunków nie zostaje przez to naruszona. Postanowienia, które zostały uznane za nieważne, zostaną zastąpione najbardziej zbliżoną regulacją prawną.
Strona serwisu NaWynos używa plików cookies. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnej realizacji składanych tu zamówień zgodnie z naszą polityką prywatności.